ab7ab7f8

6.2.5. Oporoschnenije des Tanks

Siehe Rasdel Oporoschnenije des Tanks.